Toggle the Widgetbar

Adatvédelmi tájékoztató

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A Monsoon Yoga Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő), a www.monsoonyoga.hu honlap, továbbá a Társaság által működtetett Monsoon Yoga & Pilates Stúdió (a továbbiakban: Stúdió) üzemeltetése során a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

 

Jelen Tájékoztató a www.monsoonyoga.hu honlap meglátogatása, a hírlevél-regisztráció, továbbá a Stúdió foglalkozásain óráin történő részvétel céljából történő regisztráció során megadott, illetve a Társaság által kezelt személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

 

Az egyéb személyes adat kezeléseket (munkavállalók, üzleti partnerek kapcsolattartói, stb.) a Társaság más tájékoztatójában, szabályzatban vagy az adatfelvételkor adunk tájékoztatást az érintett számára.

 

Amikor személyes adatokat oszt meg velünk, vagy személyes adatokhoz jutunk Önről, az adatokat ezzel a Tájékoztatóval összhangban használjuk fel. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adataival kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

 

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és üzleti partnereink személyes adatai védelmében, kiemelten fontosnak tarjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. A TÁRSASÁG, MINT ADATKEZELŐ ADATAI

 

A Társaság felelős az Ön által velünk megosztott személyes adatokért, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében a Társaság „adatkezelő”, adatai az alábbiak:

 

Az adatkezelő neve: Monsoon Yoga Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 49.

Weblap: www.monsoonyoga.hu

Az adatkezelő elektronikus levelezési címe: info@monsoonyoga.hu

Az adatkezelő telefonszáma: 06-1-200 75 32

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-956083

Az adatkezelő adószáma: 23165980-2-41

 

 1. FOGALMAK

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a Társaság, aki a honlap üzemeltetője.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett www.monsoonyoga.hu weboldal, és aloldalai.

 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapot felkeresi és személyes adatát az adatkezelő kezeli.

 

Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

 

III.          AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK

 

Az Adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS ŐRZÉSI IDEJE

 

Az adatok felhasználásának céljától függően az adatok kezelésének jogalapja lehet:

– a Stúdió foglalkozásain való részvétel céljából történő regisztráció és a hírlevél-regisztráció esetén: az Ön hozzájárulása

egyéb jogalap, ld. lentebb

 

Ön a honlap használatával elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

A hírlevélre történő, valamint a foglalkozások látogatását megelőző regisztráció során történő adatkezelésre az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Ön által közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ön a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Önnek ugyanakkor szavatolnia kell azért, hogy más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ön által megadott adatokért minden felelősség Önt, mint felhasználót terheli. Adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve a megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, azok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

Az érintett hozzájárulásán túl az adatkezelés jogalapja lehet továbbá a Társaság, mint Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a jogszabályi kötelezettség teljesítése. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégeztük és a jövőben is elvégezzük az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdekünk erősebb az Ön adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.

 

Az Adatkezelő az Ön által a honlapra történő belépéskor az IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása céljából (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ön külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

Az adatkezelésről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról további részleteket az alábbiakban találhat.

 

 1. A honlap használata során: sütik (cookie-k) alkalmazása

 

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat- csomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

Az alkalmazott “sütik” típusai:

 

“munkamenet sütik”

A “munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A “munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén, a honlap elhagyásával vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a jogszabályoknak megfelelően történik.

 

“használatot támogató sütik”

Ezek a “sütik” lehetővé teszik, hogy honlap megjegyezze, hogy a felhasználó milyen működési módot választott (pl. nyelv, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia.

 

“célzott hirdetés sütik”

A “célzott hirdetés sütik” használatának célja, hogy kiválasztásra kerüljön a felhasználót leginkább érdeklő, vagy számára fontosnak tűnő hirdetések és azok jelenjenek meg honlapunkon. Ezen sütik teszik lehetővé, hogy külső szolgáltatók – köztük a Google – a felhasználó honlapon korábban tett látogatása alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználó által használt más webhelyeken.

 

Ezek a sütik nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani. Ugyanakkor adatokat gyűjtenek pl. arról, hogy a felhasználó melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova kattintott, hány oldalt nyitott meg.

 

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ezen a linken tájékozódhat: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

 

A honlap az alábbi szolgáltatók “célzó- és hirdetési sütijeit” használja:

 

“web-statisztika sütik”

Az Adatkezelő a “web-statisztika sütik” segítségével információt gyűjt arról, hogy a felhasználók, hogyan használják a honlapot. A sütik használatának célja a honlap felhasználók igényeinek megfelelő fejlesztése. A “sütik” használatával nyomon követhető, hogy a honlapot hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek.

 

A honlap Google Tag Manager, Google Analytics analitikai célú sütijeit használja, amely információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják felhasználók a honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, web analitikai mérések, a honlap látogatása során annak működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása, felhasználói igények mérése.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. a) pont, az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése, valamint GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, az adatkezelő jogos érdeke.

 

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az oldalon töltött idő.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap, kivéve a munkamenet sütik, amelyek a honlap elhagyásával vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 

A hozzájárulás alapú adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudjuk garantálni a megfelelő felhasználói élmény biztosítását és a honlap használhatóságát.

 

A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

 1. A Stúdió foglalkozásain való részvétel és elektronikus hírlevél küldése céljából történő regisztráció

 

Az Adatkezelő a Stúdióban tartott foglalkozásokon való részvételt regisztrációhoz köti, melynek célja egyfelől a vendégek és az óralátogatási jogosultságuk (pl. bérlet, annak lejárta, stb.) és elérhetőségük nyilvántartása, másrészt az óralátogatás előtt a vendég egészségi állapotával kapcsolatos tájékoztatás megadása. E-mail címét ezen kívül hírlevélküldés céljából is elkérjük, melyre kifejezett nyilatkozatát kérjük a regisztráció során. A hírlevélben a feliratkozó meghatározott időközönként (pl. havi, félévi rendszerességgel) kap tájékoztatást az Adatkezelő szolgáltatásairól, akcióiról és egyéb hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket is tartalmazhatnak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a rögzíti értelmében hírlevél kizárólag az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető. Az érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről, a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy a Társaság részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton).

 

Az adatkezelés típusa és forrása: az érintett által papír alapon kitöltött Regisztrációs lap, mely alapján az Adatkezelő elektronikus nyilvántartást vezet.

 

A kezelt személyes adatok: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, lakcím (település), telefonszám, születési dátum

 

Az adatkezelés célja: Az érintett beazonosítása, kapcsolattartás (pl.: elmaradó óra, zárva tartás), e-mail cím: hírlevél küldése, név és lakcím: a nyugtaadás és számlaadás miatti jogszabályi kötelezettségre tekintettel.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdése, továbbá jogi kötelezettség teljesítése a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításával kapcsolatban, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásával (regisztráció törlésével) azonnal, illetve amennyiben a regisztráló az adatkezelő szolgáltatásait nem veszi igénybe, az adatfelvételtől számított 5 év. Számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az ezzel összefüggő adatokat 8 évig meg kell őrizni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás alapú adatszolgáltatás elmaradása esetén a foglalkozások igénybevételét megtagadhatjuk.

 

Az érintett jogosult – korlátozás és indokolás nélkül – az Adatkezelőnél kezdeményezni hozzájáruló nyilatkozatának módosítását, illetve visszavonását. Az ügyfél ez irányú igényét a következő módon teheti meg:

 

 • nyilatkozatának postai levélben történő elküldésével a Társaság székhelyére;
 • az elektronikus úton kapott levél alján szereplő „Leiratkozás lehetőség” linken keresztül leiratkozással;
 • email-ben keresztül az info@monsoonyoga.hu e-mail címen.

 

Az Adatkezelő az adatokat az informatikai háttérszolgáltatás céljából a Unique Communications PR- és Marketingkommunikációs Tanácsadó Kft. (1026 Budapest, Tárogató u. 53/a.) tárhelyszolgáltató cég részére továbbítja.

 

Az Adatkezelő harmadik személyek számára reklámcélra nem ad át, nem tesz hozzáférhetővé személyes adatot.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatóak meg.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

 • az arra feljogosították számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és a hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha ezt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő a technikai mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a

 • titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Adatkezelő ás partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységekre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Adatvédelmi incidens előfordulása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

–     az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

–     az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

–     a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

A honlap tartalmazhat partnerhálózataink, hirdetőink webhelyeire mutató vagy onnan induló hivatkozásokat. Az említett weboldalak bármelyikére mutató hivatkozás követése esetén felhívjuk figyelmét, hogy ezek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és nem vagyunk felelősek ezekért az irányelvekért. Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot oszt meg ezekkel a weboldalakkal.

 

Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén (jelenleg: Facebook) közzétett tartalom látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok, például pénzügyi információk vagy címadatok megadásával kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget más személyek semmilyen egyéb tettéért, ha személyi adatait egy közösségi média platformunkon teszi közzé, és egyúttal javasoljuk, hogy ne osszon meg ilyen információkat.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

 

 1. Általános elvek

 

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részre – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett adatközlő beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

 1. Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

Tárhelyszolgáltató:

Unique Communications PR- és Marketingkommunikációs Tanácsadó Kft.

1026 Budapest, Tárogató u. 53/a.

 

A számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében személyes adatok átadása történhet a könyveléssel megbízott Társaság számára, jogi érdekeink képviseletének szükségessége esetén jogi képviselőnk részére, akiknek személyéről, továbbá az átadott adatokról ezirányú kérés esetén felvilágosítást adunk.

 

 1. Külső szolgáltatók

 

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.

 

Belépést könnyítő külső szolgáltatók:

Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e külső szolgáltatók által az adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

 

Az adatkezelővel együttműködő külső szolgáltató: Facebook Inc.

 

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működnek együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

 

Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

 

Az adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC.

 

Testreszabott üzenetküldést biztosító külső szolgáltatók:

Az adatkezelő együttműködik olyan külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával, illetve a felhasználónak a külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

 

Egyéb külső szolgáltatók:

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz / szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ezáltal a felhasználókról vagy a honlapokon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

VII.        AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Erről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@monsoonyoga.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

A kérelmének kezeléséhez az Adatkezelő Önt személyazonosságának igazolására kérheti. A tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.

Önt a következő jogok illetik meg:

 

Jogai Lényeges tartalma
A tájékoztatás joga Önnek joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és könnyen érthető információkat szerezzen személyes adatainak felhasználási módjáról és jogairól, melyeket a jelen Tájékoztatóban ismertetünk.
A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A nyilvánvalóan megalapozatlan, túlzott vagy ismétlődő kérelmekre nem válaszolunk.

A helyesbítés joga Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez/ elfeledtetéshez való jog Bizonyos esetekben Ön jogosult a személyes adatainak törléséhez. Ez nem abszolút jog, mivel vannak olyan esetek (például a jogi kötelezettség teljesítése), amikor jogosultak vagyunk a személyes adatok megőrzésére.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A hozzájárulás alapú adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulás tetszőleges időpontban történő visszavonásának joga Ha az adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, visszavonhatja hozzájárulását azok feldolgozásához. A hozzájárulás visszavonása nem érintheti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét. Fentebb megtalálhatja, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul-e.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A jogos érdekeken alapuló feldolgozással szembeni kifogás joga Ha az adatainak feldolgozása jogos érdeken alapul, bármikor visszavonhatja hozzájárulását azok feldolgozásához. Fentebb megtalálhatja, hogy a feldolgozás jogos érdeken alapul-e.
A felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtás joga Önnek jogában áll felvenni a kapcsolatot az országának adatvédelmi hatóságával és bírósághoz is fordulhat annak érdekében, hogy panasszal élhessen a Társaság adatvédelmi gyakorlatával szemben. Lépjen bátran kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken, mielőtt panaszt nyújtana be az illetékes adatvédelmi hatóságnál.
Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
A korlátozás joga Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

–          Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–          az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–          az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

–          Ön tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

A Cookie-k (sütik) kikapcsolásának joga Ön jogosult a sütik kikapcsolására. Az internetböngészők általában alapértelmezés szerint a sütik elfogadására vannak beállítva, de a böngésző beállításainak módosításával egyszerűen módosíthatja ezt.

Számos süti a honlapok/alkalmazások használhatóságának vagy funkcionalitásának javítására szolgál; a sütik letiltása ezért megakadályozhatja a honlapok /alkalmazások bizonyos részeinek elérését.

Ha korlátozni szeretné a beállított összes sütit (amelyek meggátolhatják a honlap bizonyos részeinek használatát), akkor ezt a böngésző beállításai között teheti meg. Ennek módjáról a böngészőben található Súgó funkció adhat tájékoztatást. További információkért kérjük, tekintse meg az alábbi hivatkozáson található információkat:

http://www.aboutcookies.org/;

Tiltakozás joga Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. A határidő kivételesen 2 hónappal meghosszabbítható, melyről az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

VIII.       ADATŐRZÉS

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait csak addig őrizi meg, ameddig szüksége van rá arra a célra, amelyre személyes adatait tárolja.

 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Az automatikusan rögzített IP címeket a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tároljuk.

Annak érdekében, hogy megfeleljünk egyes jogi vagy hatósági kötelezettségeinknek, valamint hogy lehetővé tegyük jogaink kezelését (például bírósági követeléseink érvényesítésére), illetve statisztikai vagy történeti célokra, egyes személyes adatok további megőrzésére kerülhet sor. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak használatára, azokat eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból, vagy olyan mértékben anonimizáljuk, hogy az Ön személyazonossága azokból már nem határozható meg.

 

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások a honlapra látogatóval szemben az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba.  Ön a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrációval kapcsolatos adatőrzés esetén Önt e-mailben értesítjük a Tájékoztató módosításáról, melyben biztosítjuk a leiratkozás lehetőségét.

 

 1. KAPCSOLAT ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Kérjük, hogy bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő jelen Tájékoztató I. pontjában megadott e-mail címen vagy telefonszámon vegye fel a kapcsolatot velünk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintett tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2018. május 25.

 

+Toggle the Widgetbar