Toggle the Widgetbar

Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

Monsoon Yoga Kft. / Monsoon Yoga & Pilates

 

 1. Az adatkezelő neve:

Monsoon Yoga Kft.

(továbbiakban: „adatkezelő”)

 1. Az adatkezelő székhelye, telefonszáma:

1026 Budapest, Pasaréti út 49.

Telefon: 061 200 7532

 1. Az adatkezelő további elérhetőségei:

e-mail: info@monsoonyoga.hu

Telephely: 1026 Budapest, Pasaréti út 49.

 1. Az adatkezelés megnevezés:

Az adatkezelő által szervezett tanfolyamokon, rendezvényeken, jóga és pilates órákon, oktatáson, egyéb szolgáltatásokon történő részvétel biztosítása céljából a jelentkezési, illetve regisztrációs lapon rögzített adatok kezelése.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) 3. §. (1) bekezdésének a.) pontja alapján az érintett, azaz az adatkezelő által szervezett tanfolyamokra, rendezvényekre, jóga és pilates órákra, oktatásra, egyéb szolgáltatásokra jelentkező (továbbiakban: „regisztráló”) önkéntes és kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez.

 1. A kezelt adatok köre:

A regisztráló által megadandó adatok a következők:

 • Kötelezően megadandó adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, egészségi állapotra vonatkozó, a jelen szabályzathoz mellékletként csatolt bejelentő lapon található adatok
 • Opcionálisan megadandó adatok köre: lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, egyéb elérhetőség, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, a jelen szabályzathoz mellékletként csatolt bejelentő lapon található adatok.
 1. Az adatkezelés célja:

A regisztráló által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a regisztráló személyének azonosítása, a regisztráló szolgáltatásért való fizetése megtörténtének ellenőrzése, a regisztráló által kért információkról történő értesítés biztosítása.

A regisztráló bármikor jogosult adatai módosítására, illetve bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben a regisztráló az adatai törlése mellett dönt, úgy az adatkezelő visszaállíthatatlan módon megsemmisíti a rendelkezésére bocsátott, illetve a rendelkezésére álló adatokat.

Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelő a fentebb megjelölt céloktól eltérő célra a regisztráló személyes adatait nem használja. Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a regisztráló személyes adatait addig kezeli, ameddig az az adatkezelés célja miatt szükséges. Az adatkezelés időtartama – amennyiben a regisztráló az adatkezelő 4. pontban megjelölt szolgáltatásait nem veszi igénybe- az adatfelvételtől számított 2 év.

 1. Az adatkezelés megvalósításának módja:

Az adatkezelő a regisztráló által a jelentkezési lapon megadott adatok közül a nevet számítógépes nyilvántartásba veszi és a regisztráló nevét, valamint a szolgáltatás igénybevétele utáni fizetés tényét számítógépes nyilvántartásában rögzíti, illetve tárolja, valamint megőrzi a regisztráló által kitöltött jelentkezési lap eredeti példányát is.

A regisztráló döntése alapján bármikor kérheti személyes adati módosítását, helyesbítését, illetve a törlését, sőt bármikor felvilágosítást is kérhet az adatkezelőtől. A regisztráló köteles az egészségügyi állapotában beálló változásokról az adatkezelőt megfelelő határidőben tájékoztatni.

Az adatkezelő a regisztráló megkeresése esetén a regisztráló személyesen adataival kapcsolatosan köteles a megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül információval szolgálni.

Az adatkezelő az adatok feldolgozásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. A személyes adatok törlése:

A regisztráló a személyes adatai törlésére vonatkozó igényt írásban köteles az adatkezelőhöz eljuttatni. Írásbelinek minősül az igény adatkezelőhöz történő e-mailen való eljuttatása is. Az adatkezelő a törlési igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül visszaállíthatatlan módon törli a regisztráló adatait. Az adatkezelő a törlés megtörténtének tényéről a regisztrálót írásban köteles értesíteni, az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül. A személyes adatok törlése esetén a regisztráló nem jogosult részt venni az adatkezelő által szervezett tanfolyamokon, rendezvényeken, jóga és pilates órákon, oktatáson, egyéb szolgáltatásokon. Az adatkezelő biztosítja továbbá, hogy a korábban megadott személyes adatok ne maradjanak az adatkezelő birtokában.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő biztonságosan kezeli a regisztráló személyes adatait és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedéseket meg tesz. Az adatkezelő a technika állása szerint elvárható módon védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 1. Az adatvédelmi szabályzat módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot a regisztrálók előzetes írásbeli értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatvédelmi szabályzat módosításának célja csupán az adatkezelés megvalósítási módjának, illetve az adatbiztonsági intézkedések korszerűsítésének fokozása lehet.

 1. A regisztráló jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan:

A regisztrálók a személyesen adataik kezeléséről bármikor jogosultak tájékoztatást kérni. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást nyújt az érintettnek az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá bármely más, az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésről. A tájékoztatás iránti kérelmet az adatkezelő részére írásban kell eljuttatni, a kérés regisztráló számára tájékoztatást.

 1. A regisztráló jogérvényesítési lehetőségei:

A regisztráló jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény rendelkezései alapján gyakorolhatja, valamint kérheti az Adatvédelmi biztos segítségét, illetve közreműködését is.

+Toggle the Widgetbar